۲۰۱۷/۰۱/۰۱ - ۱۶:۰۰
نسخه مناسب چاپارسال به دوستانتوحيد در حاکميت يکي از مباني کلامي است که نظريه ضرورت استنباط حکومت ديني در انديشه امام خميني بر آن مبتني است؛ چنانچه امام خميني مي فرمايد:حکومت اسلام حکومت قانون است. در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خداست. (۱)در جاي دگر مي نويسد: